Ile wynosi zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

Osoby zatrudnione mają prawo do wynagrodzenia chorobowe. Możliwe jest, że zachorujemy po utracie pracy i przed znalezieniem innej. W takich okolicznościach możemy kwalifikować się do zasiłku chorobowego, ale musimy spełnić szereg wymagań.

  • Zastanawiasz się, czy po ustaniu zatrudnienia przysługuje zasiłek chorobowy? Z nami się tego dowiesz.
  • Powiemy Ci, jaka jest wysokość zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia.
  • Kiedy zasiłek nie przysługuje? Przeczytaj o tym.
Ile wynosi zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
Ile wynosi zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

Czy po ustaniu zatrudnienia przysługuje zasiłek chorobowy?

Osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym są uprawnione do świadczeń chorobowych. Po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia do zasiłku uprawniona jest osoba, która była objęta przymusową wypłatą na ubezpieczenie chorobowe, np. na podstawie umowy o pracę. Jeżeli natomiast ktoś dobrowolnie opłacał składkę chorobową, jak np. w przypadku umowy zlecenia, prawo do świadczenia nie istnieje aż do 180 dni po rozpoczęciu ubezpieczenia. Poprzednie okresy ubezpieczenia są wliczone w nieprzerwany czas trwania, jeśli przerwa między nimi była mniejsza niż 30 dni lub została spowodowana urlopem bezpłatnym, urlopem rodzicielskim lub czynną służbą wojskową przez osobę niebędącą zawodowym żołnierzem.

Po zakończeniu pracy może zostać zapewniony zasiłek chorobowy. Ma to miejsce w przypadku, gdy niezdolność do pracy rozpoczyna się w okresie ubezpieczenia chorobowego i trwa po zakończeniu ubezpieczenia, na przykład, gdy umowa o pracę na czas określony wygasa w trakcie trwania niezdolności do pracy. Zasiłki chorobowe mogą być dostępne, jeśli niezdolność do pracy rozpoczyna się po ustaniu zatrudnienia, ale istnieje kilka wymagań. Aby rozpocząć, musisz być niezdolny do ciągłej pracy przez co najmniej 30 dni z powodu choroby. Jeżeli przyczyną niezdolności jest stan, którego objawy choroby pojawiają się po okresie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia choroby, niezdolność musi wystąpić nie później niż 14 dni po ustaniu zatrudnienia lub nie później niż 3 miesiące po ustaniu zatrudnienia.

 

Czy po ustaniu zatrudnienia przysługuje zasiłek chorobowy
Czy po ustaniu zatrudnienia przysługuje zasiłek chorobowy?

Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia?

Zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru składki. Zasiłek przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Wysokość zasiłku chorobowego otrzymywanego po rozwiązaniu umowy o pracę może różnić się od kwoty wypracowanej podczas zatrudnienia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, służy do obliczania wynagrodzenia i wynagrodzenia chorobowego w momencie zwolnienia. W rezultacie ZUS bada podstawę wynagrodzenia chorobowego od okresu wypowiedzenia do przeciętnego wynagrodzenia i decyduje, czy zwiększyć, czy zmniejszyć świadczenie.

Istnieją pewne wyjątki od reguły. Zasiłek za czas spędzony w szpitalu jest niższy, na poziomie 70% wynagrodzenia. Gdy niezdolność do pracy wystąpi w czasie ciąży lub w wyniku niezbędnych badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, lub w wyniku wykonania takiego zabiegu, zasiłek wypłacany jest w całości – w tym przypadku, w tym przypadku, w tym za okres spędzony w szpitalu.

Świadczenia chorobowe są wypłacane za okres niezdolności do pracy związanej z chorobą, ale nie dłużej niż 182 dni (pół roku) lub 270 dni, jeśli choroba jest związana z gruźlicą.

Jeśli po tym czasie nadal występuje niezdolność do pracy, istnieją dwie możliwości: uzyskanie trwałej niezdolności do pracy orzekającej lub uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli dodatkowe leczenie lub rokowanie rehabilitacyjne w celu przywrócenia zdolności do pracy nie jest dostępne. Świadczenie to jest dostępne maksymalnie przez 12 miesięcy, ale aby je otrzymać, należy złożyć akceptowalny wniosek do ZUS.

Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia?

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – kiedy nie przysługuje?

Przepisy ustawy o świadczeniach finansowych z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby oraz scenariusze ubezpieczenia macierzyńskiego, w których pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego po odejściu z firmy. Jeżeli dana osoba jest niezdolna do pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci tego świadczenia, gdy pracownik:

  • Ma prawo do emerytury, jeżeli jest niezdolny do pracy.
  • Kontynuuje działalność gospodarczą lub prowadzi działalność gospodarczą stanowiącą tytuł wymagany, lub dobrowolny do objęcia ubezpieczeniem chorobowym.
  • Nie przepracował wymaganego okresu, nie uzyskał prawa do świadczeń w okresie ubezpieczenia (30 lub 90 dni).
  • Jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, dodatkowego zasiłku rodzicielskiego lub zasiłku dla nauczycieli.
  • Podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu dla rolników.

Świadczenia chorobowe nie są również wypłacane w okresach niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli ochrona ubezpieczeniowa zakończyła się po wyczerpaniu prawa do świadczeń. Oznacza to, że pracownik wykorzystał cały termin na czas swojej niezdolności do pracy, który wynosi 182 dni. Po tym okresie nie jest już uprawniony do zasiłku chorobowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *