Jak liczyć okres zatrudnienia do wypowiedzenia?

Jedną ze sposobów zakończenia związku zawodowego jest rozwiązanie przez jedną ze stron umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Czy istnieje standardowy czas wypowiedzenia dla każdego rodzaju umowy o pracę? Jakie czynniki wpływają na jego długość? Kiedy zaczyna działać? Przeczytaj ten artykuł, aby się tego dowiedzieć.

  • W przypadku rozwiązania umów o pracę obowiązują okresy wypowiedzenia.
  • Powiemy Ci, jak je obliczyć i jakie czynniki wpływają na ich długość.
  • Czy są różnice w wypowiedzeniu pracy na czas próbny, a umowami na czas określony? Przeczytaj o tym.
  • Jakie obowiązki ma firma wobec odchodzącego pracownika? Dowiesz się tego dzisiaj.
Jak liczyć okres zatrudnienia do wypowiedzenia
Jak liczyć okres zatrudnienia do wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenie umowy o pracę i jego zadanie

Każda ze stron stosunku pracy ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Okres wypowiedzenia chroni obie strony przed natychmiastowym rozwiązaniem stosunku pracy. Oznacza to, że jeśli pracodawca jednostronnie wypowie umowę, pracownik ma czas na zatrudnienie. Jeśli jednak pracownik złoży wypowiedzenie, pracodawca może zatrudnić nowego pracownika do obsadzenia zwolnionego stanowiska.

Długość zatrudnienia u określonego pracodawcy jest najważniejszym elementem decydującym o długości okresu wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać, że rodzaj umowy o pracę jest w tym przypadku równie istotny.

Kodeks pracy pozwala jednej ze stron związku zawodowego na rozwiązanie umowy, która została podpisana na okres próbny, czas określony lub nieokreślony. W rezultacie wypowiedzenie jest narzędziem prawnym, które zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą wykorzystać do zakończenia istniejącego stosunku pracy.

Okres wypowiedzenie umowy o pracę i jego zadanie
Okres wypowiedzenie umowy o pracę i jego zadanie

Jak obliczyć termin wypowiedzenia umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony jest określany na podstawie stażu pracy i jest obliczany w następujący sposób:

  • 2 tygodnie – maksymalnie 6 miesięcy zatrudnienia
  • 1 miesiąc – jeśli jesteś zatrudniony od co najmniej 6 miesięcy.
  • 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 3 lata.

Czas wypowiedzenia umowy na okres próbny jest określony przez czas trwania umowy, zgodnie z Kodeksem pracy. Umowa na okres próbny ma następujący okres wypowiedzenia:

  • Jeśli umowa jest na mniej niż 2 tygodnie, wymagane są 3 dni robocze.
  • 1 tydzień, jeśli umowa jest na okres co najmniej dwóch tygodni.
  • W przypadku umowy trzymiesięcznej termin wynosi dwa tygodnie.

Miesięczny czas wypowiedzenia

Pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczenie wypowiedzenia powinien być punktem wyjścia dla wypowiedzenia. W rezultacie okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca. Trwa pełne miesiące.

Tygodniowy czas wypowiedzenia

Pierwsza niedziela po dacie wypowiedzenia służy jako data rozpoczęcia okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia trwa zazwyczaj jeden lub dwa tygodnie, więc ostatnim dniem okresu wypowiedzenia jest zawsze sobota. Tydzień jest definiowany jako siedmiodniowy okres w kalendarzu.

Dzienny okres wypowiedzenia

Dzień roboczy następujący po dacie doręczenia zawiadomienia uważa się za pierwszy dzień wypowiedzenia. Ważne jest, aby pamiętać, że 3-dniowy okres wypowiedzenia dotyczy tylko umów, które są na dwutygodniowy okres próbny. Wszystkie dni z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, a także dodatkowe dni wolne od pracy, takie jak soboty, są brane pod uwagę przy ustalaniu początku okresu wypowiedzenia w dniach roboczych.

Jak obliczyć termin wypowiedzenia umowy o pracę?
Jak obliczyć termin wypowiedzenia umowy o pracę?

Jak obliczyć okres wypowiedzenia to nie jedyna kwestia

Firma wypłaca odchodzącemu pracownikowi wynagrodzenie za czas, w którym był zatrudniony i rekompensuje mu w naturze niewykorzystany roczny urlop. Ponadto pracownik, który odchodzi po cichu z zachowaniem swoich uprawnień w pełnym wymiarze godzin. Zarabia do ostatniego dnia zatrudnienia, firma daje mu wynagrodzenie, uprawnia do wszystkich dodatków firmowych, takich jak te zapewniane przez fundusz socjalny, i oferuje coroczny urlop w zależności od ilości przepracowanego czasu. Pracownik musi wykorzystać urlop, do którego jest uprawniony w okresie wypowiedzenia, jeżeli pracodawca udziela mu urlopu w tym okresie, zgodnie z art. 167 [1] Kodeksu pracy. Ponadto, jeżeli rozdzielenie zostało zainicjowane przez przełożonego, a okres wypowiedzenia wynosił co najmniej dwa tygodnie, pracownik ma prawo do zwolnienia z polowania na pracę. Zachowuje swoje roszczenie do wynagrodzenia, a w ostatnim dniu pracy otrzymuje świadectwo pracy. Korporacja potwierdza zatrudnienie i ścieżkę zawodową pracownika, a także prawa, które przysługują pracownikowi.

Kodeks pracy (art. 36 [1] Kodeksu pracy) dopuszcza również miesięczny okres wypowiedzenia (umowy na czas nieokreślony). Będzie tak np. w przypadku, gdy wypowiedzenie nastąpi w wyniku ogłoszenia upadłości lub w wyniku ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Osoby na wysokich stanowiskach, takie jak menedżerowie, często otrzymują dłuższe okresy wypowiedzenia.

Niezależnie od tego, czy umowa jest zawierana na czas określony, czy nieokreślony, oraz czy pracownik lub pracodawca rozwiązuje umowę, zawsze istnieje okres wypowiedzenia. Oczywiście, gdy strony zgodzą się na odstąpienie od umowy, pracownik i pracodawca wybierają datę rozwiązania umowy. Nie ma wymogu nałożenia okresu wypowiedzenia, jeżeli umowa o pracę zostanie rozwiązana za obopólną zgodą stron.

Nieprzestrzeganie norm i przepisów regulujących rozwiązywanie umów o pracę może skutkować negatywnymi skutkami dla wszystkich stron zaangażowanych w związek z pracą, dlatego warto zapoznać się z tematem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *