Jak obliczyć średnioroczne zatrudnienie PFR – jak liczyć pracowników w ramach Tarczy Finansowej PFR

O dofinansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR można ubiegać się, korzystając z bankowości elektronicznej w 17 bankach komercyjnych i większości banków spółdzielczych. Do składania wniosków niezbędne jest wyliczenie średniorocznego zatrudnienia. Jak liczyć średnie zatrudnienie roczne, dowiesz się z tego wpisu.

 • Czy wiesz, kim jest mikroprzedsiębiorca? My Ci to powiemy.
 • Sprawdź, jak oblicza się status zatrudnienia w firmie.
 • Przeczytaj o wytycznych dotyczących obliczania statusu zatrudnienia.
 • Czy tarcza finansowa PFR ma powiązania z ZUS? Dowiedz się tego.
Jak obliczyć średnioroczne zatrudnienie PFR
Jak obliczyć średnioroczne zatrudnienie PFR?

Jak liczyć średnie zatrudnienie do PFR?

Mikroprzedsiębiorstwo to firma, która zatrudnia co najmniej jedną osobę (niezależnie od wielkości zatrudnienia pracownika w pełnym wymiarze godzin; na przykład firma, która zatrudnia tylko jedną osobę na 1/3 pracy w pełnym wymiarze godzin, jest mikroprzedsiębiorstwem).

 • Jeśli przedsiębiorca zatrudniał 16 pracowników, każdy w wymiarze 0,5 etatu, daje to w sumie 8 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. To mikrofirma, pod warunkiem, że nie przekroczyła ona limitu obrotu 2 ml EUR.
 • Jeśli przedsiębiorca zatrudniał trzy osoby na podstawie umowy zlecenia (zgłoszonej do Ubezpieczeń Społecznych), nie spełnił on wymogu zatrudnienia co najmniej jednego pracownika, nie kwalifikuje się jako Mikroprzedsiębiorstwo/MŚP i nie będzie kwalifikował się do dofinansowania.
 • Jeżeli firma zatrudnia sześć osób na pełen etat i sześć osób na umowie zlecenia (zgłoszonych do ZUS), przedsiębiorca zostanie zaklasyfikowany jako mikrofirma.
 • Jeśli przedsiębiorca zatrudniał trzy osoby na umowie o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i dwie osoby na umowie zlecenia, miał obrót w wysokości 5 mln EUR, a suma bilansowa w wysokości 3 mln EUR, ze względu na obroty i sumę bilansową przekraczającą 2 miliony euro, przedsiębiorca ten zostanie sklasyfikowany jako MŚP.
Jak liczyć średnie zatrudnienie do PFR
Jak liczyć średnie zatrudnienie do PFR?

Tarcza antykryzysowa PFR, a ZUS

ZUS dostarcza PFR dane o stanie zatrudnienia ze wszystkich okresów wymaganych do ustalenia przeciętnego zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sposób przeliczania liczby pracowników na potrzeby ustalenia, czy przedsiębiorca mieści się w limicie zatrudnienia przewidzianym dla mikroprzedsiębiorstwa/MŚP, odbywa się poprzez zsumowanie poszczególnych etatów, a nie sumowanie liczby osób.

Status zatrudnienia jest podzielony według liczby pracowników, liczby stanowisk i liczby współpracowników w oparciu o następujące kryteria:

Liczba pracowników odnosi się do liczby ubezpieczonych, którzy nie zostali wyrejestrowani z Ubezpieczeń Społecznych przed zweryfikowanym terminem i dla których płatnik przekazał następujące informacje w badanym okresie rozliczeniowym:

 • Raporty z rozliczeń osobistych ZUS RCA o numerach tytułów ubezpieczenia 0110, 0111, 0125, 0126, 0511, z wyłączeniem zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i rodzicielskich.
 • Osobiste raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia 0110, 0111, 0125, 0126, 0511 oraz kodami korzyści/przerw innych niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 327, 328, 121, 122, jeżeli w poprzednim okresie rozliczeniowym istnieje osobisty raport RCA z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia.

Łączna liczba etatów pochodzi z osobistych raportów rozliczeniowych ZUS RCA dla osób objętych ubezpieczeniem o następujących kodach tytułu ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511.

 • Liczba współpracowników to łączna liczba ubezpieczonych, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym i dla których płatnik podał następujące informacje:
 • Raporty rozliczeń osobistych ZUS RCA i ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczeniowych 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0545, 1240, 1211, 0120.
 • Imienne raporty ZUS RSA z kodem przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 327, 328, 121, 122, a okres świadczenia/przerwy przypada na badany dzień lub na ostatni dzień okresu rozliczeniowego w przypadku świadczeń rozliczanych z miesięczną zmianą.
 • Imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami tytułu ubezpieczenia 0110, 0111, 0125, 0126, 0511 i kodem korzyści/przerwy innym niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122, a płatnik składek nie złożył osobistego raportu RCA za ten sam okres rozliczeniowy i poprzedni okres rozliczeniowy.

Liczba stanowisk została zmniejszona o liczbę osób na urlopie bezpłatnym przez cały miesiąc:

 • Odliczamy stanowiska osób, dla których płatnik składek złożył raport RSA z kodem przerwania 111, 112 lub 152 za cały miesiąc od ustalonej liczby stanowisk.

Liczba współpracowników zmniejszyła się w wyniku liczby osób na urlopie bezpłatnym przez cały miesiąc:

 • Odliczamy osoby, dla których płatnik składek złożył raport RSA z kodem przerwania 111, 112 lub 152 za cały miesiąc od ustalonej liczby współpracowników.

Źródło: Aktualności ZUS

Tarcza antykryzysowa PFR, a ZUS
Tarcza antykryzysowa PFR, a ZUS

Tarcza finansowa – jak liczyć zatrudnienie?

Na potrzeby rozliczania dotacji z PFR średnią liczbę pracowników (przeciętne zatrudnienie) dla małych i średnich firm ustala się w ciągu 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o dofinansowanie finansowe.

Suma średniego zatrudnienia w poszczególnych miesiącach podzielona przez 12 powinna być wykorzystana do obliczenia średniego zatrudnienia. Podejście do szacowania średniego miesięcznego zatrudnienia powinno być dostosowane do stanu personelu jednostki.

Podstawowe wytyczne dotyczące obliczania statusu zatrudnienia

Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy zgłoszonego do zakładu ubezpieczeń społecznych oraz osoby współpracujące z pracodawcą zgłoszone do zakładu ubezpieczeń powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu statusu zatrudnienia w celu ustalenia wysokości umorzenia dopłat dla mikroprzedsiębiorstw. Należy również wziąć pod uwagę osoby, które są na macierzyństwie, urlopie ojcowskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

Ułamkowe części stanowisk należy zsumować. Jest konieczne, aby wynik sumowania był liczbą całkowitą, czyli nie może wynosić na przykład 2,25.

Każdy pracownik współpracujący z pracodawcą jest uważany za pracownika pełnoetatowego (niezależnie np. od liczby godzin na umowie zlecenia).

Każda osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, ojcowskim lub rodzicielskim jest klasyfikowana jako jeden pracownik pełnoetatowy (w tym ci, którzy pracowali w niepełnym wymiarze godzin przed urlopem).

Suma średniego zatrudnienia w poszczególnych miesiącach podzielona przez 12 powinna być wykorzystana do obliczenia średniego zatrudnienia.

Średnioroczne zatrudnienie obliczamy następująco:

Średnioroczne zatrudnienie

Gdzie M1 do m12 to liczba osób zatrudnionych na ostatni dzień poszczególnych miesięcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *