Jak zatrudnić pracownika na umowę o pracę i ile on kosztuje?

Pracodawca, który chce zatrudnić kogoś na podstawie umowy o pracę, musi spełnić szereg wymagań. Zatrudnianie pracowników to fantastyczny sposób na rozwój firmy. Wiąże się to jednak również z koniecznością poniesienia znacznych kosztów, które nie ograniczają się jedynie do wynagrodzenia. Przeczytaj, jakie są kroki związane z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę. Jakie są formalności, których należy przestrzegać przy zatrudnianiu pracownika?

 • Zatrudniając pracownika, musisz pilnować, aby procedury zatrudnienie przebiegały o w odpowiedniej kolejności.
 • Przeczytaj o wszystkich krokach zatrudniania pracownika na umowę o pracę.
 • Przeczytaj, do jakich ubezpieczeń musisz zgłosić pracownika.
 • Dowiedz się, jakie są rzeczywiste koszty zatrudnienia na umowie o pracę.
 • Z tym artykułem nauczysz się jak zatrudnić pracownika i ile będzie on kosztował.
Jak zatrudnić pracownika na umowe o pracę
Jak zatrudnić pracownika na umowę o pracę?

Zatrudnienie pracownika – kolejne etapy

Zatrudniając pracownika, musisz dopełnić szeregu formalności, których niedopełnienie może skutkować zarówno grzywną, jak i roszczeniami cywilnymi, takimi jak w niektórych przypadkach związanych z wypadkiem pracownika przy pracy. Poinformujemy Cię, jakie masz obowiązki w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie informacji o przyszłym pracowniku

Przed zatrudnieniem pracownika masz prawo, na podstawie art. 221 1-3 k.p.c., zażądać od kandydata na pracownika, a następnie pracownika podania danych osobowych w formie oświadczenia lub udokumentowania ich w zakresie wskazanym poniżej, w celu weryfikacji podanych przez niego informacji:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Dane kontaktowe
 • Wykształcenie
 • Kwalifikacje zawodowe;
 • Doświadczenie zawodowe
Zatrudnienie pracownika – kolejne etapy
Zatrudnienie pracownika – kolejne etapy

Kolejnym krokiem jest przygotowanie umowy o pracę

Zawsze należy podpisać pisemną umowę o pracę. Ponadto, za każdym razem, gdy warunki umowy ulegają zmianie, wymagana jest forma pisemna. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej przed zmianą regulaminu, każdy pracownik musi posiadać umowę o pracę zawartą w formie pisemnej lub postanowienia umowy potwierdzone na piśmie przed rozpoczęciem pracy.

Umowa o pracę powinna zawierać następujące informacje:

 • Rodzaj pracy
 • Miejsce pracy
 • Wynagrodzenie za pracę z podziałem składników wynagrodzenia,
 • Godziny pracy,
 • Data rozpoczęcia pracy

Ponadto, jeśli zatrudniony jest pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, umowa powinna zawierać:

Wskaż długość godzin pracy na stanowisku niepełnoetatowym. Najczęstszą definicją ułamkową jest 1/2, 3/4 lub 1/8 pracy.

W umowie o pracę powinny się znaleźć również:

 • Dane osobowe pracownika
 • Numer PESEL
 • Rodzaj i numer dokumentu tożsamości
 • Adres domowy
 • Numer rachunku płatniczego

Informacje, o których mowa są zazwyczaj dostarczane w formie kwestionariusza osobistego.

Trzecim krokiem jest podpisanie przygotowanej umowy

Jeśli wcześniej zweryfikowałeś dane osobowe kandydata i zdecydowałeś się go zatrudnić, pozostaje tylko podpisać umowę o pracę. Zawsze należy pamiętać, że umowa o pracę musi być napisana w dwóch egzemplarzach. Musisz dostarczyć pracownikowi jedną kopię umowy.

podpisanie umowy o pracę
Podpisanie umowy o pracę

Obowiązek poinformowania pracownika o warunkach zatrudnienia to czwarty etap zatrudniania pracownika.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 k.p.c. pracownik musi zostać poinformowany na piśmie w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę o:

 • Standardzie dziennego i tygodniowego wymiaru czasu pracy pracownika
 • Terminie, sposobie i wysokości wypłaty
 • Liczbie dni urlopu, do których pracownik jest uprawniony
 • Długości okresu wypowiedzenia pracownika na podstawie jego umowy o pracę
 • Układzie zbiorowym, jakim pracownik jest objęty

Etap piąty to badania lekarskie

Musisz wysłać pracownika na badanie lekarskie przed zatrudnieniem przed dopuszczeniem go do pracy. Zgodnie z art. 229 k.p.c. pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, chyba że pracownik posiada aktualny zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że nie ma przeciwwskazań do pracy w określonym charakterze. Pracodawca jest odpowiedzialny za koszt takiego badania. Z drugiej strony wstępne badania lekarskie są wymagane tylko od nowych rekrutów. Badania wstępne nie są wymagane dla osób ponownie dopuszczonych do pracy u danego pracodawcy na tym samym stanowisku lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę podpisanej w terminie 30 dni od rozwiązania, lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Szóstym krokiem jest wykonanie szkolenia BHP

Pracownik musi mieć badanie lekarskie przed dopuszczeniem do pracy. Art. 229 ust. 4 k.c. jest źródłem tej zasady. Bez ważnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że nie ma przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, pracodawca może nie dopuścić pracownika do pracy. Badania lekarskie muszą być wykonywane na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy. Pracodawca musi skierować pracownika na badania lekarskie i wskazać ośrodek medycyny pracy, w którym będą wykonywane badania. Oczywiście taki obiekt musi mieć podpisaną umowę z pracodawcą. Firma powinna również poinformować pracownika, kiedy te egzaminy powinny zostać ukończone. Pracownik wydaje pracodawcy zaświadczenie po zakończeniu testów.

Następnym obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie pracownika do ZUS

W ciągu siedmiu dni pracodawca musi zgłosić pracownika do ZUS. Liczy się to wstecz od daty wymogu ubezpieczenia, czyli pierwszego dnia pracy. Odpowiedzialność ta dotyczy wniosku pracownika o ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek składa się na formularzu ZUS ZUA.

Wszystkie składki są niezbędne w przypadku umowy o pracę, co oznacza, że pracodawca musi zgłosić pracownika do następujących ubezpieczeń:

 • emerytalnego,
 • rentowego,
 • chorobowego,
 • wypadkowego,
 • zdrowotnego.

Należy także założyć kartę ewidencji czasu pracy

Innym zadaniem, które należy wykonać podczas zatrudniania nowego pracownika, jest utworzenie grafiku. Zgodnie z art. 149 k.p.c. pracodawca musi śledzić czas pracy pracownika w celu prawidłowego obliczenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Na wniosek pracownika pracodawca musi udostępnić mu te zapisy.

Założenie kart osobowych to kolejne wymaganie

Jednym z zadań pracodawcy jest prowadzenie akt osobowych pracowników, które składają się z trzech części:

 • Dokumenty zebrane w związku z aplikowaniem o pracę
 • Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika
 • Dokumentacja dotycząca rozwiązania stosunku pracy

Dokumenty w różnych częściach akt osobowych powinny być uporządkowane w porządku chronologicznym i ponumerowane, ze szczegółowym spisem dokumentów zawartych w każdym z tych elementów. Brak akt w sprawach dotyczących stosunku pracy oraz akt osobowych jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny.

Ostatnim krokiem jest zapewnienie odzieży ochronnej

Musisz zapewnić odpowiednią odzież i urządzenia ochronne, a także materiały ochronne, takie jak okulary, przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Pracodawca jest zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi stroju roboczego i obuwia.

Ile pracodawca płaci za pracownika
Ile pracodawca płaci za pracownika?

Ile pracodawca płaci za pracownika? Pensja netto czy brutto?

Pracownik kosztuje swojego pracodawcę zdecydowanie więcej niż otrzymuje on wypłaty “do ręki”. Przedsiębiorcy zatrudniający ludzi w swoich firmach muszą w 2021 roku sięgnąć głębiej do kieszeni. Rosły nie tylko składki ZUS, ale także minimalne wynagrodzenie za pracę i stawka godzinowa. Niezależnie od rodzaju zrealizowanej umowy, pracodawca będzie musiał zapłacić znacznie więcej niż w ubiegłym roku. O czym dokładnie mówimy? Ile kosztuje utrzymanie pracownika?

 

Jednym z najczęstszych zarzutów wśród polskich właścicieli firm są wysokie koszty pracy. Są one niestety jednymi z najpoważniejszych zobowiązań, które muszą ponieść.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi obecnie 2 800 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł. Na koszty zatrudnienia pracownika składają się różne aspekty. Przede wszystkim jest to wynagrodzenie zasadnicze, składki ZUS płacone zarówno przez firmę, jak i pracownika, a także zaliczka na podatek dochodowy.

Ile wynosi ZUS za pracownika? Poznaj wysokość poszczególnych składek.

Koszt utrzymania pracownika rośnie w wyniku obowiązkowego wzrostu najniższego krajowego wynagrodzenia. Pracodawca będzie musiał obecnie zapłacić 3 373,44 zł. Na tą kwotę składają się:

 • 2800 zł – wynagrodzenie podstawowe
 • 273,28 zł w ubezpieczeniu emerytalnym
 • 182,00 zł ubezpieczenia rentowego
 • 46,76 zł w ubezpieczeniu wypadkowym
 • 68,60 zł Fundusz Pracy
 • 2,80 zł Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wynagrodzenie netto – czyli kwota „w ręku” – jest znacznie mniejsze niż wynagrodzenie brutto, które jest wynagrodzeniem podstawowym pomniejszoną o składki, takie jak podatek dochodowy oraz zaliczki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Mimo to nie zwraca pracodawcy całej kwoty – musi zapłacić znacznie więcej za pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *