Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności a praca

Praca z orzeczeniem o niepełnosprawności staje się coraz bardziej powszechna. Pracownicy z udokumentowanym stopniem upośledzenia stają się coraz bardziej poszukiwaną grupą demograficzną na rynku pracy. Nie tylko ze względu na bezpośrednie korzyści, które przypadają pracodawcy w wyniku jego zatrudnienia, ale także ze względu na pośrednie korzyści, które przypadają pracownikowi. Przeczytaj, jakie przywileje posiada pracownik z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • Osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym może pracować.
 • Czy wiesz, jakie ma przywileje w pracy? Sprawdź to.
 • Dowiesz się także o przywilejach poza zatrudnieniem.
 • Powiemy Ci, ile godzin może pracować niepełnosprawny w stopniu znacznym.
 • Nauczysz się także, ile dodatkowego urlopu ma taka osoba.
Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności a praca
Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności a praca

Czy mając orzeczenie o niepełnosprawności, można pracować?

Orzeczenie o niepełnosprawności potwierdza poziom sprawności fizycznej danej osoby, a także stopień jej niepełnosprawności i wynikające z niego przywileje. Innymi słowy, orzeczenie o niepełnosprawności koordynuje funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i obywatelskiej. Osoby niepełnosprawne mają zasadniczą obawę: czy można pracować z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności jest oficjalnym potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej w Polsce. Jest to prawnie wiążący wyrok instytucjonalny wydany osobom, które osiągnęły wiek 16 lat. Każdy, kto ma ciało, które nie działa prawidłowo, może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. Praca z orzeczeniem o niepełnosprawności, nie jest niedostępna i zabroniona. W tym artykule dowiesz się o ich prawach i obowiązkach, a także zasadach rządzących pracą osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Ważne jest, aby pamiętać, że posiadanie stopnia upośledzenia nie wyklucza nas od razu z rynku pracy. ZUS jest odpowiedzialny za orzekanie, wydawanie i wypłacanie świadczeń z tytułu niepełnosprawności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba niepełnosprawna może pracować, jeżeli uzyska pozytywną decyzję lekarza medycyny pracy o zatrudnieniu w określonym miejscu pracy, niezależnie od tego, czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności (ZUS) czy też niepełnosprawności (miejski/powiatowy zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności). Warto również zauważyć, że jeśli dana osoba otrzymuje świadczenie rentowe, wypłata zostanie zmniejszona lub zawieszona, jeśli spełnione zostaną kryteria dochodu.

Czy mając orzeczenie o niepełnosprawności, można pracować
Czy mając orzeczenie o niepełnosprawności, można pracować?

Praca ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Jeśli chodzi o kwestię niepełnosprawności w społeczeństwie, nie sposób pominąć faktu, że dla dużej liczby osób z upośledzeniem orzeczenie o niepełnosprawności służy jako formalna podstawa do zorganizowania ich życia pod względem dochodów. W sferze aktywizacji zawodowej i społecznej kluczowe znaczenie ma obecnie stworzenie odpowiednich warunków zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne są coraz częściej oceniane w celu upewnienia się, że ustanowiły warunki do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i że mogą zmaksymalizować swój potencjał do rozwoju siebie i firmy, w której pracują. Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby niepełnosprawne, ponieważ często są to zdolni, dobrze wykształceni i sumienni pracownicy, którzy mogą polegać na wsparciu instytucjonalnym.

Przeczytaj także: Jakie są stopnie niepełnosprawności?

Stereotypy dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych w miejscu pracy powoli, ale systematycznie się rozwiewają. Praca z orzeczeniem o niepełnosprawności nie jest już wyjątkowa, ale jest to próba wartościowa dla firmy ze znanym programem społecznej odpowiedzialności biznesu. W oparciu o szczegółową procedurę ekspertyzy opartą na studium przypadku przeprowadzane są procedury adaptacyjne, które obejmują dostosowanie konkretnych miejsc pracy, czasu pracy, rodzajów stanowisk i zakresu obowiązków do osób niepełnosprawnych. Kilka organizacji, w tym biura pracy i centra zarządzania zasobami ludzkimi, skutecznie zintegrowało osoby niepełnosprawne z systemami pracy, które przynoszą korzyści obu stronom.

Praca ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Praca ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Co przysługuje osobie niepełnosprawnej w pracy? Przywileje i ulgi.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym posiadają szereg przywilejów w zatrudnieniu. Są one zbliżone, choć bardziej rozbudowane niż ulgi w pracy dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Mówimy o następujących prawach dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym:

 • Czas pracy jest ograniczony do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Ponadto osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności nie może pracować w nocy lub w godzinach nadliczbowych (wyjątkiem jest praca w ochronie po zezwoleniu wydanym przez lekarza).
 • Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowej 30-minutowej przerwy w pracy, która jest wliczona w czas pracy. Dodatkowa przerwa jest dozwolony dla odpoczynku lub gimnastyki.
 • Urlop dodatkowy – Osoba ze znacznym stopniem upośledzenia ma prawo do 10 dodatkowych dni roboczych w roku kalendarzowym jako dodatkowego urlopu rocznego. Należy jednak zaznaczyć, że prawo do dodatkowego urlopu rocznego uzyskuje się dopiero po przepracowaniu roku po otrzymaniu zaświadczenia o znacznej niepełnosprawności.
 • Zwolnienie z pracy – Jeśli pracownik z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności uczestniczy w turnusie rehabilitacyjnym (do 21 dni) raz w roku, ma prawo do zwolnienia z pracy. Zwolnienie takie jest płatne. Jeśli badania, operacje medyczne lub rehabilitacyjne, a także nabycie materiałów ortopedycznych lub ich naprawa, nie mogą być zakończone poza godzinami pracy, osoba niepełnosprawna również ma prawo do zwolnienia.
Co przysługuje osobie niepełnosprawnej w pracy? Przywileje i ulgi
Co przysługuje osobie niepełnosprawnej w pracy? Przywileje i ulgi

Zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w pracy – korzyści

Jaki jest cel świadectwa niepełnosprawności wydanego przez pracodawcę? Zatrudnianie osób niepełnosprawnych ma wiele korzyści, w tym finansowanie przez rząd wyposażenia miejsca pracy związanego z niepełnosprawnością i dotacje na wynagrodzenia. Dopłaty ZUS kwalifikują się do zwrotu kosztów utrzymania pracownika niepełnosprawnego, a PFRON może pokryć koszty szkolenia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeśli firma o to poprosi.

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, są uprawnieni do comiesięcznej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o ile ich pracownicy są wpisani do PFRON (rejestru zatrudnionych osób niepełnosprawnych). Dostępne jest finansowanie dla następujących pracodawców:

 • Każdy pracodawca, który zatrudnia niepełnosprawnego pracownika.
 • Właściciel i operator zakładu pracy chronionej.
 • Pracodawcy o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącym co najmniej 6% i co najmniej 25 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.
 • Pracodawca, który dokonał wszystkich składek na Fundusz zgodnie z harmonogramem.

Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego jest współfinansowane, gdy jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wysokość miesięcznej dotacji pracownika niepełnosprawnego zależy od następujących czynników:

 • Godziny pracy pracownika niepełnosprawnego (dotacja jest proporcjonalna do czasu pracy).
 • Stopień niepełnosprawności pracownika (im wyższy stopień niepełnosprawności, tym wyższa kwota dofinansowania).

Specyficzne dolegliwości pracownika (wysokość dofinansowania wzrasta o 40 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których zdiagnozowano choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe itp.).

Jeśli chodzi o uzyskanie pracy, osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym muszą przestrzegać tych samych zasad, co wszyscy inni. Podstawowymi aktami prawnymi są ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także Kodeks pracy w przypadku innych pracowników. Określają one prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *